Spoštovani starši!

Na 18. redni seji Občinskega sveta so svetniki potrdili nove cene programov predšolske vzgoje. Nove cene stopijo v veljavo s 1. 9. 2021.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice je objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/2021 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2151/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-vrtcih-obcine-brezice).

Spreminja se cena živil, ki bo od 1. 9. 2021 znašala 42,96 €., povišale so se tudi cene ostalih programov.

Občina Brežice do konca tekočega leta financira 50 % dviga cene v proračunskem letu 2021 staršem, ki imajo v vrtec vpisanega enega otroka,  v kolikor ta ni že deležen oprostitev države; to pomeni, da je to prvi otrok oz., da je drugi otrok pri čemer starejši sorojenec ne obiskuje vrtčevskega varstva istočasno. To določa drugi odstavek 1. člena Sklepa. Gre za ugodnost, ki so jo poleg Novele ZVrt-G financira Občina. Omenjena Novela namreč določa: »Iz državnega proračuna se vrtcem v skladu s četrtim odstavkom 32. člena tega zakona zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka.«

Drugače je zastavljen tudi 2. člen Sklepa, zato bomo v prihodnje spremenili način sporočanja odsotnosti vaših otrok. Podrobno vas bomo o načinu sporočanja odsotnosti otrok pravočasno obvestili.

Želimo vam prijetne počitniške dni!

Silvija Komočar, ravnateljica