Strokovni svet RS za splošno izobrażevanje je 18. marca 1999 sprejel nacionalni dokument – Kurikulum za vrtce. Le-ta pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih – v vseh oddelkih. Kurikulum za vrtce opredeljuje naslednja področja dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, drużbo, naravo in matematiko.

Kurikulum za vrtce uvajamo tudi preko različnih konceptov:

– s pomočjo metodologije Korak za korakom,

– z elementi Waldorfske pedagogike.

Vzgojno delo z otroki skrbno načrtujemo. Načrtovanje v obliki letnih delovnih načrtov vrtca, enote in posameznih oddelkov zajema celotno żivljenje v vrtcu. Pri tem so dobrodošli tudi predlogi staršev otrok. Vzgojiteljice pa na osnovi teh načrtov in ob upoštevanju razvojne stopnje in značilnosti otrok v oddelku planirajo tudi vsakodnevne vzgojne dejavnosti. Pri tem glede na starost sodelujejo tudi otroci.