Program poteka v enem razvojnem oddelku, poleg tega pa so posamezni otroci s posebnimi potrebami integrirani v druge oddelke. Za vključitev in integracijo je potrebno pripraviti vse ustrezne pogoje za vsakega otroka, glede na njegove potrebe.

Po Zakonu o usmerjanju (ZUPP) usmerjamo otroke s posebnimi potrebami že v predšolskem obdobju v ustrezne programe.

V PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE (v nadaljevanju PPP) vključujemo otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Program izvajata vzgojiteljica-specialna pedagoginja in pomočnica vzgojiteljice.

Prednost vključitve v PPP je v nudenju strokovnih pristopov in strategij, ki omogočajo optimalen razvoj otrok v skladu z otrokovimi psihofizičnimi sposobnostmi ter ustrezna strokovna pomoč in podpora staršem.

V našem PPP delamo z otroki po strategijah TEACCH, PECS, FLOOR-TIME, metodi senzorne integracije, modifikacije vedenja in drugih metodah, ki prispevajo k razvoju komunikacijskih, socialnih, kognitivnih veščin, pozitivnih vedenjskih vzorcev ter intenzivnemu razvoju otrok.

V PPP ima otrok lahko vsak dan, več ur na dan, strokovno pomoč specialnega pedagoga.

Vsak otrok ima svoj individualiziran program (v nadaljevanju IP), v katerem posebna strokovna skupina za sestavo in evalvacijo IP (specialna pedagoginja, logopedinja, pomočnica vzgojiteljice, svetovalna delavka..) opredeli močna in šibka področja pri otroku, oceni stopnjo otrokovega razvoja po posameznih razvojnih in kurikularnih področjih ter strategije pomoči. Določi posebne prilagoditve, ki jih otrok potrebuje (časovne, prostorske, prilagoditve opreme, pisal….). Specialna pedagoginja sodeluje z članicami strokovnega tima v Razvojni ambulanti pri ZD Krško, s katerimi sooblikuje individualizirane programe otrok. Po potrebi sodeluje tudi z drugimi inštitucijami, ki obravnavajo otroke, ki so vključeni v PPP.

Otroci iz PPP prehajajo v ostale vzgojne skupine, kjer sodelujejo v različnih aktivnostih z ostalimi sovrstniki (likovne, glasbene, gibalne delavnice….).

Veliko se posvečamo delu s starši in v skladu s tem gojimo raznovrstne oblike sodelovanja s starši (pogovorne ure, predavanja in delavnice za starše z izobraževalnimi vsebinami, roditeljski sestanki, družabna srečanja in delavnice za otroke in starše, hospitacijski nastopi za starše, kjer si starši ogledajo neposredno delo z otrokom in se s tem učijo določenih strategij dela , ki spodbujajo otrokov razvoj……).

Naš PPP ima dolgoletno tradicijo, ustanovljen je bil v šol. letu 1995/96. Želimo in prizadevamo si, da se pri nas otroci in starši dobro počutijo, zavedamo se, da smo prvi v verigi otrokove vzgoje in izobraževanja, kar pred nas postavlja še posebno odgovornost in razumevanje.

Kaj svetujemo staršem predšolskih otrok?

Če opazite, da ima vaš malček določene posebnosti, odstopanja v razvoju, čim prej poiščite strokovno pomoč zase in za svojega otroka. Zgodnja diagnostika in intervencija sta odločilni za otrokov optimalni razvoj in za razumevanje otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb.

Ugotavljanje otrokove ravni razvoja je pomembno za načrtovanje takšnih dejavnosti, metod dela, ki bodo spodbujale otrokov razvoj. Ne bojte se zgodnjega »diagnosticiranja«. Ravno tovrstno »odkritje« je lahko odločilno za pravočasno in ustrezno strokovno pomoč ter podporo otroku in staršem.

Pripravila:

Marija Terihaj, spec.ped., vodja oddelka PPP

Dodatna strokovna pomoč

Publikacija Otroci s PP