POJASNILA GLEDE PLAČILA PROGRAMOV

Osnova za plačilo programa je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok (30. člen Zakona o vrtcih, U. l. RS 12/96, 100/05, 25/08, 36/10). V 14. členu Zakon navaja programe glede na dolžino trajanja, v 15. členu pa opredeljuje starostna obdobja.

Ceno programa na predlog vrtca sprejme Občinski svet in je objavljena v Uradnem listu. Krijete jo starši in občina, v kateri imate starši stalno prebivališče. Podrobneje to področje ureja PRAVILNIK O PLAČILIH STARŠEV ZA PROGRAME V VRTCIH, ki ga je izdal minister za šolstvo in šport (UR. l. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09).

Pomembnejša določila iz pravilnika:

Plačilo staršev določi občina, kjer imate starši stalno prebivališče, na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih in sprememe omenjenega pravilnika oziroma lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v preteklem letu oz. v predpreteklem letu v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v RS v preteklem oz. predpreteklem letu in upoštevaje premoženje družine (3. člen). V posameznem plačilnem razredu plačate starši določen odstotek cene programa, v katerega je vključen otrok, vendar največ 77 % cene, kar znaša polno plačilo staršev. 77 % cene plačate tudi starši, ki ne uveljavljate znižanega plačila. Cene programov so objavljene v Uradnem listu in na oglasnih deskah pred igralnicami v vrtcu.

Starši uveljavljate znižano plačilo z izpolnitvijo obrazca VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV – obr. 8,45, ki ga oddate na pristojnem CSD.

DOLOČITEV PLAČILA IN UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA

Pristojni Center za socialno delo določi višino plačila za otroka v odstotku od cene programa (plačilni razred) in o tem obvesti vlagatelja in vrtec, v katerega je otrok vključen. Na podlagi odločbe o določitvi plačila, vrtec vlagatelju izstavi račun (19. člen pravilnika).

Starši ste dolžni račun poravnati do roka navedenega na računu sicer vam vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti.

Če starši vpišete otroka v vrtec med šolskim letom, morate oddati vlogo za znižano plačilo najmanj 15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec. Če starši želite otroka vključiti v vrtec takoj, se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko ste oddali vlogo. Do takrat pa plačate polno ceno, to je 77 % cene programa (15. člen).

Vsako spremembo glede dohodkov ali glede statusa družine je potrebno CSD sporočiti v 15 dneh po nastanku spremembe.

OPROSTITEV PLAČILA

Starši, ki prejemate denarni dodatek po predpisih socialnega varstva, ste oproščeni plačila, vendar morate tudi vi izpolniti obrazec VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA, priložiti odločbo o denarnem dodatku, ki jo izda Center za socialno delo ter vse skupaj oddati na občini vašega stalnega bivališča. Starši so plačila vrtca oproščeni za čas trajanja odločbe.

Oskrbnino plačate s položnico ali preko trajnega naloga.

POPUSTI IN REZERVACIJE ZA DALJŠO ODSOTNOST

Rezervacije in odsotnosti starši uveljavljate pisno na obrazcih – Vloga za povračilo strokov živil in rezervacije, ki jih dobite pri vzgojiteljici ali v tajništvu ter ga oddajte v računovodstvu vrtca.

Natančnejša pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti npr.: odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti določi s sklepom lokalna skupnost kot ustanoviteljica vrtca (3. odstavek 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo, Ur. l. RS 97/03, 77/05, 120/05).

Sklep o določitvi cen v Občini Brežice (Ur. l. RS Št. 602-0001/2023) .

CENIK PROGRAMOV VRTCA MAVRICA BREŽICE 2023 (od 1.7. 2023)