SVET ZAVODA

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.
Pristojnosti Sveta zavoda:
 • sprejema program razvoja vrtca,
 • sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 • odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 • sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

Svet vrtca deluje po poslovniku, ki ga je sprejel na svoji seji, dne 24. 2. 2020.

Člani sveta zavoda so trije predstavniki staršev, trije predstavniki ustanovitelja in pet predstavnikov zaposlenih. Mandat članov je štiri leta. Mandat staršev je povezan s statusom v vrtcu.

Seznam članov Sveta vrtca v mandatnem obdobju 2021-2025.

Zap. št. PRIIMEK IN IME Predstavnik
1. Avšič Anja staršev
2. Chelstowski Lea staršev
3.

Lupšina Darija

staršev
4. Capl Rok ustanovitelja
5. Novoselc Vučajnk Tamara ustanovitelja
6. Režman Nina ustanovitelja
7. Budič Slavica zaposlenih
8. Črpčič Helena zaposlenih
9. Lokar Dragica zaposlenih
10. Meglič Sandra zaposlenih
11 Petan Darja zaposlenih

Zapisniki

Madatno obdobje 2017-2021:

Mandatno obdobje 2021-2025: