Spoštovani starši,
obveščamo vas, da so bile na 9. redni seji Občinskega sveta občine Brežice sprejete nove cene programov predšolske vzgoje v občini Brežice. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 49/2024 z dne 14. 6. 2024 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1683/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-vrtcih-obcine-brezice)  in se uporablja od 1. 7. 2024 dalje.
Nove cene dnevnih programov v javnih vrtcih v občini Brežice znašajo mesečno na otroka:
  • Prvo starostno obdobje: 708 EUR
  • Drugo starostno obdobje: 504 EUR
  • Kombinirani oddelki in oddelki 3-4 let: 571 EUR
  • Razvojni oddelek: 1155 EUR
Mesečni stroški živil za otroke upoštevani v cenah programov znašajo 48,13 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil, v kolikor je odsotnost vrtcu sporočena do 8. ure istega dne.
Občina sofinancira 100% povišanja cene v proračunskem letu 2024 staršem, ki imajo v vrtec vpisanega enega otroka, v kolikor ta ni že deležen oprostitev države. To pomeni, da je to prvi otrok oziroma da je drugi otrok, pri čemer starejši sorojenec ne obiskuje vrtčevskega varstva istočasno.
Prav tako sta v Sklepu opredeljeni poletna in zdravniška rezervacija, ki se lahko koristita zgolj v strnjenem nizu.
Vse dodatne informacije in pojasnila lahko dobite pri vodstvu Vrtca Mavrica Brežice.
Lep pozdrav,
Dr. Silvija Komočar
Ravnateljica Vrtca Mavrica Brežice