Pozdravljeni!

Vzgojiteljski zbor Vrtca Mavrica Brežice je sprejel sklep, da bomo tudi v naslednjem šolskem letu podprli izvajanje dodatnih dejavnosti na področju gibanja (šport in ples).

Dejavnosti bomo pripravili in izvajali po sledečih pravilih:

vsi potencialni izvajalci bodo do 10. 9. 2021 na e-mail ravnateljice vrtca silvija.komocar@v-mavrica.si) oddali svoje programe dela, katere bosta s strokovnega vidika pregledali ravnateljica in njena pomočnica. Izbrani bodo 13. 9. 2021 obveščeni o izboru in bodo po tem na info točke vrtca (in ne individualno vsakemu otroku v predalček!) odložili svoje letake in prijavnice, ki jih bodo  starši lahko vzeli do 27. 9. 2021.

Do 30. 9. 2021 bodo izvajalci sporočili v upravo število in sezname otrok, vključenih v njihove dejavnosti in urnik izvajanja svoje dejavnosti, saj mora biti le-ta opredeljena tudi v letnem delovnem načrtu vrtca. Organizacijo skupin, dogovore in usklajevanja med izvajalci in starši, bodo v celoti in samostojno opravili izvajalci sami, brez sodelovanja vzgojiteljic ali delavcev v upravi vrtca, vrtec vam bo pomagal z obvestilom za starše na spletni strani.

Dejavnosti bodo potekale od 15.30 naprej, saj morajo potekati izven programa vrtca, tako bodo izvajalci svoje dejavnosti načrtovali in izvajali v skladu s tem pravilom. Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so se z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21) določili začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in način preverjanja njihovega izpolnjevanja. Odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Dejavnosti boste lahko izvajali le v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev in obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19.

 

Prosimo, držite se dogovorjenih terminov, saj kasnejših ponudb ne bomo upoštevali.

Lep pozdrav!

Ravnateljica: Silvija Komočar