Spoštovani,

v skladu s 15. členom Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine, ki določa, da občina pooblasti vrtce, da po končanih postopkih sprejema novincev, združijo oblikovane čakalne sezname vrtcev v centralni čakalni seznam in oblikuje prednostni vrstni red po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem novincev v posameznem vrtcu.

V premerih, ko več novincev dosega enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda na centralnem čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši novinci. V primerih, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo skupno vrednostjo teh številk (15. člen)

Centralni čakalni seznam vsebuje šifro otroka in skupno število zbranih točk. Objavi se na oglasnih deskah v vseh vrtcih na območju občine in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani občine.

Komisije za sprejem otrok v vrtce so zasedale v posameznih vrtcih v času od 17. do 31. 1. 2022 in oblikovale posamezne čakalne sezname, ki so jih vrtci dne 1. 2. 2022 oblikovali v centralni čakalni seznam in določile prednostni vrstni red.

Po končanem postopku vpisa bomo vrtci vabili starše k podpisu pogodbe v skladu s prednostnim vrstnim redom vse do zapolnitve prostih mest v posameznem vrtcu. V primeru, da v vrtcu, kjer so starši oddali vlogo (vrtec prve izbire) ne bo prostega mesta, s prostim mestom pa bo razpolagal drug vrtec, bo ta vrtec staršem ponudil prosto mesto. Če starši odklonijo ponujeno prosto mesto tri krat, se vloga uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama, kot to določa 5. odstavek 16. člena pravilnika.

Za več informacij se obrnite na svetovalno delavko Sonjo Bobek Simončič, tel. 07 4991 375 ali po e-pošti vrtec-mavrica.svetovalna@guest.arnes.si .

 

Povezava do seznama: CČS za vrtce v občini Brežice, januar 2022